Trečiųjų asmenų dalyvavimas pokalbiuose dėl gimimo liudijimo ar paso

Paprastai tik artimiausi šeimos nariai gali lydėti asmenį, besikreipiantį dėl JAV paso ar gimimo liudijimo (Consular Report of Birth – CRBA) į paskirtą pokalbį JAV ambasadoje o visi nepilnamečiai vaikai turi būti lydimi tėvų ar globėjų.  Taip pat yra galimybė į pokalbį atsivesti ir advokatą.  Dalyvaujant bet kokiai trečiai šaliai, įskaitant advokatą, turi būti paisoma žemiau išvardintų reikalavimų, kuriais siekiama užtikrinti, kad pokalbis ambasadoje vyktų sklandžiai ir tinkamai.

 • Atsižvelgiant į erdvės apribojimus konsuliniame skyriuje, ne daugiau kaip vienas asmuo vienu metu gali lydėti pareiškėją (arba pareiškėjo tėvą ar globėją, jei pareiškėjas yra nepilnametis).
 • Advokato dalyvavimas neatleidžia pačio pareiškėjo ir (arba) nepilnamečio pareiškėjo tėvų ar globėjų nuo dalyvavimo paskirtame pokalbyje.
 • Konsulinis pareigūnas, vadovaudamasis Departamento nuostatomis, visada turi teisę pasirinkti pokalbio formatą bei tvarką.
 • Advokatai savo klientams turi suteikti atitinkamas teisines konsultacijas dar prieš atvykstant į paskirtą pokalbį ambasadoje, o ne pokalbio metu. Taip pat advokatai turi iš anksto paaiškinti savo klientams, kad pokalbio metu jie galės teikti tik minimalią pagalbą.
 • Pokalbio su konsuliniu pareigūnu metu advokatai negali teikti jokių teisinių argumentų.
 • Jokie kiti asmenys, o tik patys pareiškėjai arba tik tėvai ar globėjai, lydintys nepilnamečius vaikus, gali teikti atsakymus į konsulinio pareigūno klausimus. Taip pat kiti asmenys negali daryti apibendrinimų, taisyti ar bandyti paaiškinti pareiškėjo atsakymus, įsiterpti ar trukdyti pokalbiui.
 • Jeigu asmuo, besikreipiantis dėl paso ar gimimo liudijimo, nesupranta konsulinio pareigūno klausimo, jis pats tiesiogiai turi prašyti konsulinio pareigūno paaiškinimo.
 • Kad pokalbis tarp konsulinio pareigūno ir pareiškėjo vyktų kuo sklandžiau, konsulinis pareigūnas savo nuožiūra turi teisę nustatyti, kuria kalba bendrauti su pareiškėju bei koks turi būti pokalbio formatas. Advokatas ar koks kitas dalyvaujantis trečias asmuo negali reikalauti, kad pokalbis vyktų tam tikra kalba tik jo naudai. Taip pat negali prieštarauti ar reikalauti, kad pokalbyje dalyvautų vertėjas, negali kelti klausimų dėl vertėjo kvalifikacijos ar vertimo būdo ar turinio.
 • Nei adokatas nei kitas dalyvaujantis asmuo negali patarti ar nurodyti pareiškėjams, kaip atsakyti į konsulinio pareigūno klausimus.
 • Pokalbyje dalyvaujantis trečiasis asmuo jokiais atvejais negali prieštarauti konsulinio pareigūno klausimams (net jeigu jam atrodo, kad klausimas yra netinkamas, nesvarbus ar prieštaringas), negali nurodyti pareiškėjui neatsakyti į konsulinio pareigūno klausimą. Trečiasis asmuo jokiu būdu negali trukdyti konsuliniam pareigūnui  vesti pokalbį, išsiaiškinti reikalingus faktus ir surinkti visą reikiamą informaciją.
 • Pokalbio dėl gimimo liudijimo ar paso metu tretieji asmenys negali diskutuoti ar užduoti klausimų apie kitus pareiškėjus.
 • Tretieji asmenys pokalbio metu gali žymėtis pastabas raštu, tačiau jokie kiti įrašai negali būti daromi.
 • Tretieji asmenys negali trukdyti pokalbiui. Pavyzdžiui, jie negali šūkauti, rėkauti arba bandyti paveikti ar įžeisti  konsulinį pareigūną ar darbuotojus.  Jų elgesys negali kelti grėsmės JAV nacionaliniam saugumui ar ambasados ​​ar jos personalo saugumui. Asmenys privalo laikytis visų Valstybės departamento ir JAV ambasados ​​ar konsulato saugumo reikalavimų.

Tretieji asmenys negali pažeisti šių reikalavimų nei kitaip trukdyti pokalbiui.  Jei šių nurodymų nebus paisoma, pokalbio dalyvis bus įspėtas ir, jei nebus atsižvelgta, jis gali būti paprašytas išeiti iš pokalbio ir/ar patalpų. Tuomet pareiškėjo pasirinkimas būtų, ar jis tęs pokalbį be trečiojo asmens.  Konsulinis pareigūnas taip pat turi teisę nutraukti pokalbį.  Svarbiausias dėmesys yra skiriamas visų pareiškėjų, kurie kreipiasi dėl konsulinių paslaugų, taip pat konsulinio skyriaus bei ambasados ​​darbuotojų saugumui ir privatumui.