Sulaikymas ar suėmimas

Procesas dėl nusikalstamų veikų, kurias padarė užsienio piliečiai ir asmenys be pilietybės, Lietuvos Respublikos teritorijoje vyksta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą.  JAV piliečiui, esančiam Lietuvoje, galioja Lietuvos Respublikos įstatymai, kurie kartais gali ir labai skirtis nuo Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymų.  Bausmės už kai kuriuos nusikaltimus čia gali būti žymiai griežtesnės nei JAV. Asmuo, padaręs nusikaltimą, gali būti teismo sprendimu išsiųstas iš šalies, nubaustas pinigine bauda, sulaikytas ar suimtas.  Bausmės už narkotinių medžiagų įsigyjimą, disponavimą, vartojimą bei prekybą jomis yra itin griežtos.  Asmenims, padariusiems šiuos nusikaltimus gali būti skirtas laisvės atėmimas, viešieji darbai ar baudos.  Suimtam JAV piliečiui Lietuvoje galioja šios šalies įstatyminė tvarka.

Už įstatymų vykdymą Lietuvoje yra atsakingas Lietuvos Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.  Policijos departmento adresas yra Saltoniškių 19, 08105 Vilnius.  Del išsamesnės informacijos apie policijos sistemą ir veiklą galima rasti policijos tinklalapyje http://www.policija.lt.  Telefonas: (+370 5) 271 9731, elektroninis paštas: info@policija.lt.

Skubiu atveju skambinkite 112.

Asmuo, įtariamas padaręs nusikalstamą veiką, gali būti laikinai sulaikytas.  Laikinas sulaikymas negali trukti ilgiau, negu tai būtina asmens tapatybei nustatyti ir būtiniems proceso veiksmams atlikti. Maksimalus laikino sulaikymo terminas yra 48 valandos.  Jei sulaikomas asmuo anksčiau procese buvo apklaustas kaip įtariamasis, laikinas sulaikymas gali trukti ne ilgiau kaip 24 valandas ir tik prokuroro nutarimu šis terminas gali būti pratęstas iki maksimalaus laikino sulaikymo termino. Jei sulaikytam asmeniui reikia skirti suėmimą, jis ne vėliau kaip per 48 valandas turi būti pristatytas teisėjui. Laikino sulaikymo terminas skaičiuojamas nuo asmens faktinio sulaikymo nusikalstamos veikos padarymo ar kitoje vietoje.  Apie asmens sulaikymą per įmanomai trumpiausią laiką ikiteisminio tyrimo pareigūnas ar prokuroras surašo laikino sulaikymo protokolą. Laikinai sulaikytas asmuo po jo pristatymo į ikiteisminio tyrimo įstaigą ar prokuratūrą ne vėliau kaip per dvidešimt keturias valandas turi būti apklaustas kaip įtariamasis.  Sulaikytas asmuo turi būti nedelsiant paleistas, jeigu: 1) nepasitvirtino įtarimas, kad jis padarė nusikalstamą veiką; 2) nustatyta, kad nėra šio Kodekso 122 straipsnyje numatytų suėmimo skyrimo pagrindų ir sąlygų ar suėmimas nėra būtinas; 3) baigėsi įstatymo numatytas sulaikymo terminas; 4) teismas priima nutartį atsisakyti skirti suėmimą. Laikino sulaikymo laikas įskaitomas į suėmimo ir bausmės laiką. Po 48 val. arba paleidžiamas arba kreipiamasi dėl suėmimo.

Konkretų suėmimo terminą nustato ikiteisminio tyrimo teisėjas nutartyje skirti suėmimą, tačiau iš karto suėmimas negali būti paskirtas ilgesnis kaip trys mėnesiai. Suėmimo terminas gali būti pratęstas pakartotinai, bet ikiteisminio tyrimo metu terminas negali tęstis ilgiau kaip aštuoniolika mėnesių, o nepilnamečių suėmimo terminas – ne ilgiau kaip dvylika mėnesių.  Ikiteisminį tyrimą atlieka ikiteisminio tyrimo pareigūnai. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja prokuroras.  Prokuroras, įsitikinęs, jog ikiteisminio tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo kaltę dėl nusikalstamos veikos padarymo, paskelbia apie tai įtariamajam, o jo gynėjui, nukentėjusiajam, civiliniam ieškovui, civiliniam atsakovui ir jų atstovams praneša, kad ikiteisminis tyrimas pabaigtas, ir surašo kaltinamąjį aktą. Suimtasis turi teisę susitikti su savo gynėju. Susitikimų skaičius ir trukmė neribojami. Suimtiesiems pasimatymų su giminaičiais ir kitais asmenimis skaičius neribojamas, tačiau pasimatymą tardymo izoliatoriaus administracija leidžia tik norinčio pasimatyti suimtojo ikiteisminiam tyrimui vadovaujančio ar jį atliekančio prokuroro arba teismo, kurio žinioje yra byla, rašytiniu sutikimu.  Šis sutikimas gali būti vienkartinis arba daugkartinis.  Vienas suimtojo pasimatymas gali trukti ne ilgiau kaip dvi valandas. Suimtiesiems turi būti užtikrintas tokios pat kokybės ir lygio gydymas kaip ir laisvėje esantiems asmenims. Suimtajam reikalinga būtinoji medicinos pagalba, kurią suteikti laisvės atėmimo vietų ligoninėje nėra galimybių, gali būti teikiama valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose užtikrinant suimtojo apsaugą.

Jeigu Lietuvos Respublikoje sulaikomas ar suimamas JAV pilietis, apie tai turi būti nedelsiant informuojama Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada Vilniuje.  Jungtinių Valstijų konsulas gali vienąkart per mėnesį aplankyti JAV pilietį, kuriam skirtas sulaikymas ar ikiteisminis suėmimas, ir vienąkart per šešis mėnesius gali aplankyti nuteistą JAV pilietį.  JAV ambasada negali padėti išvengti bausmės, tačiau gali suimtojo prašymu susisiekti su šeimos nariais Amerikoje, perduoti pinigus, maistą, drabužius.

JAV ambasada rekomenduoja visais atvejais kreiptis į advokatus Lietuvoje. Čia pateikiamas advokatų sąrašas.

Jungtinių Amerikos Valstijų konsulas negali atstovauti JAV piliečio teisme, negali suteikti teisinės konsultacijos, taip pat negali sumokėti nustatytų mokesčių ar baudų.