Pagalba nusikaltimų aukoms

Pagalbos ir paramos nusikaltimo aukoms programų paskirtis – padėti nukentėjusiesiems įveikti krizę, suteikti skubią pagalbą ar prieglobstį, suteikti psichologinę ir teisinę pagalbą, ginti nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusių asmenų teises ir teisėtus interesus.

Jeigu JAV pilietis tampa nusikaltimo auka, ji ar jis turi nedelsdamas kreiptis į vietos policijos pareigūnus.  Policijos pareigūnai bendradarbiauja su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios suteikia pagalbą ar laikiną prieglobstį nusikaltimų aukoms.

JAV ambasada Vilniuje pateikia organizacijų Lietuvoje ir Amerikoje sąrašą.  Ambasada neprisiima jokios atsakomybės dėl šių organizacijų profesinės kompetencijos ar etikos.

VIEŠOJI ĮSTAIGA „VAIKO NAMAS“

Žemaitės 21-203, Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 233 8396
Mob.: (+370) 604 00920
El. paštas: info@children.lt

VšĮ „Vaiko namas“ teikia psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą nuo seksualinės prievartos ir komercinio seksualinio išnaudojimo nukentėjusiems vaikams bei jų artimiesiems.

DINGUSIŲ ŽMONIŲ ŠEIMŲ PARAMOS CENTRAS

A.Jakšto 9-314, Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 248 3373
El. paštas: centras@missing.lt

Nemokama pagalbos linija: 8-800 2 61 61 (darbo dienomis 9-17 val.)

Šios nevyriausybinės organizacijos misija – siekti išspręsti žmonių dingimo ir prekybos žmonėmis problemas. Tikslas – mažinti be žinios dingusių žmonių ir nukentėjusių nuo prekybos žmonėmis, ypač nepilnamečių, skaičių Lietuvoje, informuojant visuomenę, vykdant prevencinę veiklą, teikiant visapusišką pagalbą nukentėjusiems ir jų šeimoms.

MOTINOS IR VAIKO PENSIONAS

Vytenio 45, Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 233 2508

Savivaldybės įkurta organizacija ‘Motinos ir vaiko pensionas’ teikia socialines paslaugas buitinio smurto, prekybos žmonėmis ir priverstinės prostitucijos aukoms, moterims, kurios augina vaikelius ir susiduria ne tik su smurto, bet ir būsto problemomis, moterims su nepilnamečiais vaikais, ar kurios yra nukentėję nuo stichinių nelaimių.  Pensionas glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus miesto policijos tarnyba, socialiniais darbuotojais ir medikais.

MOTERŲ INFORMACIJOS CENTRAS

Olandų 19-2, Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 262 9003
Fax.: (+370 5) 262 9050
El. paštas: mic@lygus.lt

Centras glaudžiai bendradarbiauja su kitomis moterų nevyriausybinėmis organizacijomis, valstybinėmis institucijomis bei organizacijomis.  Šis centras teikia moterims teisines konsultacijas šeimos ir darbo klausimais, pataria, kur kreiptis smurto ar teisių pažeidimo klausimais.  Čia nagrinėjamos moterų padėties problemos, jų sprendimo galimybės ir būdai.

MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING (MADD)

Motinos prieš vairavimą išgėrus
MADD National Office
511 E. John Carpenter Frwy.
Suite 700, Irving, TX 75062
Tel: 800-GET-MADD (438-6233) or Dallas Metro (214) 637-0372;

Pagalbos telefonas, veikaintis visą parą: 877-MADD-HELP (877-623-3435)
Faksas: (972) 869-2206/07
Tinklalapis: http://www.madd.org/

Ši organizacija remia aukas, nukentėjusias nuo išgėrusių vairuotojų ir vykdo nepilnamečių girtavimo prevencijos programas.

NATIONAL CENTER FOR VICTIMS OF CRIME

Nacionalinis nusikaltimų aukų centras
2000 M Street
N.W., Suite 480
Washington, D.C. 20036
Tel: (202) 467-8700
Faksas: (202) 467-8701
Tinklalapis: http://www.ncvc.org/

Šio nacionalinio nusikaltimų aukų centro misija yra remti smurtinių nusikaltimų aukas ir jų šeimas.

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HOTLINE

Smurto namuose speciali telefono linija
Texas Council on Family Violence (TCFV)
P.O. Box 161810, Austin, TX 78716
Telephone: 1-800-799-SAFE (7233) or TTY 1-800-787-3224; TCFV office (512) 794-1133
Fax: TCFV office (512) 794-1199
Website: http://www.ndvh.org/

Ši telefono linija veikia 24 valandas per parą, 365 dienas per metus.  Konsultuoja, padeda įveikti krizę, teikia pirminę pagalbą.

Pastaba: pagalba teikiama anglų ir ispanų kalba, bei 140 kitų kalbų su vertėjų pagalba.

THE NATIONAL ORGANIZATION OF PARENTS OF MURDERED CHILDREN (POMC)

Nužudytų vaikų tėvų nacionalinė organizacija
100 East Eighth Street
Suite 202, Cincinnati
OH 45202
Tel: (513) 721-5683; Toll-free 888-818-POMC
Faksas: (513) 345-4489
El. paštas: natlpomc@aol.com
Tinklalapis: http://www.pomc.org/

Ši organizacija teikia psichologinę ir šviečiamąją pagalbą nužudytų vaikų šeimoms.

NATIONAL ORGANIZATION FOR VICTIM ASSISTANCE

Nacionalinė pagalbos aukoms organizacija
510 King Street
Suite 424, Alexandria
VA 22314
Tel: (703) 535-NOVA
Faksas: (703) 535-5500
Tinklalapis: http://www.trynova.org/

Teikia pagalbą ir informaciją telefonu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę: 1-800-TRY-NOVA (1-800-879-6682) arba (703) 535-NOVA (6682).

RAPE, ABUSE AND INCEST NATIONAL NETWORK (RAINN)

Nacionalinis seksualinės prievartos, smurto ir incesto tinklas
2000 L Street N.W.
Suite 406, Washington
D.C. 20036
Tel: (202) 544-1034; 800-656-4673, extension 3
Faksas: (202) 544-3556
El. paštas: info@rainn.org
Tinklalapis: http://www.rainn.org/

Teikia pagalbą seksualinių nusikaltimų aukoms: 1-800-656-HOPE (4673).

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE OFFICE FOR VICTIMS OF CRIME (OVC)
Nusikaltimų aukų skyrius prie JAV Teisingumo departamento
Office for Victims of Crime
U.S. Department of Justice
810 Seventh Street, N.W.
Eighth Floor
Washington, D.C. 20531
Tel: (202) 307-5983
Faksas: (202) 514-6383
El. paštas: http://www.ovc.ncjrs.gov/askovc
Tinklalapis: http://www.ojp.usdoj.gov/ovc, http://www.ovc.gov/

Šis skyrius skiria federalines lėšas pagalbos aukoms programoms ir kompensacijoms.  Taip pat rengia apmokymus įvairių profesijų atstovams, kurie teikia pagalbą nukentėjusiesiems, ruošia ir leidžia įvairias publikacijas, remia aukų teisių apsaugos ir paramos programas.

U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE VIOLENCE AGAINST WOMEN OFFICE

Smurto prieš moteris skyrius prie JAV Teisingumo departamento
800 K Street, N.W.
Suite 920
Washington, D.C. 20530
Tel: (202) 307-6026; (202) 307-2277 (TTY)
Faksas: (202) 305-2589
El. paštas: AskDOJ@usdoj.gov
Tinklalapis: http://www.usdoj.gov/ovw

Šio skyriaus misija yra sistemingai mažinti smurtą prieš moteris, vykdyti teisingumą bei teikti pagalbą visoms smurto namuose, seksualinio prievartavimo bei persekiojimo aukoms.

Nukentėję asmenys ar jų šeimos nariai turi teisę į smurtiniais nusikaltimais padarytos turtinės ir (ar) neturtinės žalos kompensavimą. Turtinė ir (ar) neturtinė žala gali būti kompensuojama iš specialiosios Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondo programos, kai smurtinį nusikaltimą padaręs asmuo ar už jo veiką atsakingas asmuo pats neatlygina priteistos žalos.  Žala gali būti atlyginama tik Lietuvos Respublikos piliečiams ar  kitos Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams.  Smurtiniais nusikaltimais padaryta žala nukentėjusiems asmenims kompensuojama, jeigu:

  • smurtinis nusikaltimas padarytas Lietuvos Respublikos teritorijoje;
  • teismo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar teismo patvirtintoje sutartyje nurodyta smurtiniu nusikaltimu padaryta žala neatlyginta;
  • prašymas kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą pateiktas ne vėliau kaip per 10 metų nuo teismo sprendimo, kuriuo priteista smurtiniu nusikaltimu padaryta žala ar patvirtinta sutartis dėl jos atlyginimo, įsiteisėjimo, išskyrus atvejus, kai šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

Prašymo kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą forma yra Lietuvos Teisingumo ministerijos tinklalapyje:www.tm.lt/paslaugos/prasymai. Prašymas ir kiti dokumentai teikiami adresu:

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija
Gedimino pr. 30/1
Vilnius, LT-01104

Prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą nagrinėja ir sprendimus dėl smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo priima Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija arba jos įgaliotos institucijos.  Daugiau informacijos rasite Teisingumo ministerijos tinklalapyje http://www.tm.lt.

Jokie pinigai negali atlyginti nuketėjusių asmenų patirtų traumų ar išgyvenimų.  Tačiau finansinė pagalba dažnai yra labai reikalinga daugeliui nukentėjusiųjų.  Kompensacijų nukentėjusiesiems programos teikia finansinę paramą smurtinių nusikaltimų aukoms ar jų šeimos nariams.

Finansinė parama gali būti gaunama bet kurioje valstijoje, o taip pat ir Kolumbijos apygardoje, Puerto Rike ir JAV Mergelių salose.  Pagal šias programas JAV kasmet išmoka kompensacijas daugiau kaip 100 tūkstančių nukentėjusiųjų.  Išmokos kasmet sudaro daugiau kaip 300 milijonų.

Nuo 2006 metų lapkričio mėnesio kompensacijas gali gauti ir JAV piliečiai, kurie nukentėjo ne JAV teritorijoje.  Dėl platesnės informacijos apie kompensacijų programas prašome kreiptis šiuo adresu:

National Association of Crive Victim Compensation Boards (NACVCB)
P.O. Box 16003
Alexandria, VA 22302
(703) 780 3200
nacvcb@aol.com
http://www.nacvcb.org/